اتاق درمان

اتاق درمان 3 – معظلات ارتباطی نوجوانان با والدین

+سلام (با بیحالی بدون تماس چشمی وارد اتاق می شود ) -سلام عزیزم بفرمایین (با دست اشاره به صندلی می کند) مراجعه نشسته و با انگشتانش باز...

ادامه مطلب